Źródło: Prawo spółek nr 3 Data: marzec 2009 Autor: Przemysław Adamus Przedstawione rozważania dotyczą uregulowania zawartego w art. 564 k.s.h., związnego z oświadczniem wspólników o uczesnictwie w spółce przekształocnej. Ustawodawca wymaga, aby oświadczenie to miało formę pisemną pod rygorem nieważności. Podczas stosowania tej regulacji w praktyce mogą pojawić się poważne wątpliwości dotyczące skutków nieazchowania foramy pisemnej przedmiotowego oświadczenia. Jednym z następstw takiego zaniechania będzie przydzielenie przez zarząd przekształocenj spółki akcyjnej nieobjętych akcji pozostałym akcjonariuszom.

więcej …

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.