Jakie są obecnie zasady odpowiedzialności za szkody wobec spółki z o.o. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Jakie są obecnie zasady odpowiedzialności za szkody wobec spółki z o.o.

Kto oprócz członków zarządu i wspólników może zostać pociągnięty do odpowiedzialności? Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do […

Kto oprócz członków zarządu i wspólników może zostać pociągnięty do odpowiedzialności?

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do spółki za czynności związane z jej tworzeniem reguluje art. 292 k.s.h. Krąg osób, które w tym przypadku mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, obejmuje nie tylko członków zarządu i wspólników, ale również pełnomocnika wspólników powołanego jednomyślną uchwałą wspólników (art. 161 par. 2 k.s.h.) i inne osoby biorące udział w tworzeniu spółki, np. notariusza, radców prawnych, biegłych wyceniających aporty. Przesłankami odpowiedzialności wskazanymi w art. 292 k.s.h. jest działanie wbrew przepisom prawa i możliwość przypisania winy umyślnej lub przynajmniej niedbalstwa osobie, która wyrządziła spółce szkodę. Szkoda spółki jest rozumiana jako uszczerbek dotyczący jej prawnie chronionych interesów, a osoba za nią odpowiedzialna została zobowiązana na mocy wskazanego artykułu do jej naprawienia.

Od odpowiedzialności za szkodę powstałą przy tworzeniu spółki należy odróżnić odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji, którą ponoszą solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu (art. 13 par. 1 k.s.h.). Odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do spółki reguluje również art. 293 k.s.h. Nakłada on na członków zarządu i rady nadzorczej (a także członków komisji rewizyjnej i likwidatora) odpowiedzialność wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki (art. 293 par. 1 k.s.h.) i zobowiązuje ich do wykonywania obowiązków z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru ich działalności (art. 293 par. 2 k.s.h.). W odróżnieniu od art. 292 k.s.h. art. 293 dotyczy całego okresu funkcjonowania spółki.

W przypadku roszczeń wynikających z art. 292 oraz 293 k.s.h. naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3lat od dowiedzenia się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednak w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę (art.297 k.s.h.).

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.