W sierpniu po raz pierwszy rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Zatrudniłem na umowę o pracy dwie osoby. Z uwagi na niewielki rozmiar działalności sam zajmuję się sprawami pracowniczymi. Ostatnio dowiedziałem się, że należy prowadzić także ewidencje czasu pracy pracowników. Czy mogę ponieść jakieś konsekwencje, jeżeli jej nie zaprowadziłem?

URSZULA MŁYNARCZYK radca prawny w kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Tak Prowadzenie ewidencji czasu pracy w sposób określony przez przepisy rozporządzenia jest obowiązkiem, a nie prawem pracodawcy. Pracodawca nie może nie prowadzić ewidencji czasu pracy. Sankcją za naruszenie obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy jest grzywna, która może zostać nałożona na pracodawcę. W art. 281 kodeksu pracy został określony katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z pkt 6 powołanego wyżej przepisu: kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, podlega karze grzywny. Ewidencja czasu pracy jest jednym z rodzajów dokumentacji, którą pracodawca zobowiązany jest prowadzić w związku ze stosunkiem pracy.

Zaniechanie wprowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy skutkować będzie powstaniem po jego stronie odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Sankcją za popełnienie tego wykroczenia jest grzywna w wysokości od 20 zł do 5000 zł. Grzywna może zostać nałożona na pracodawcę w drodze mandatu karnego przez inspektora pracy, w takim przypadku wysokość grzywny nie może przekraczać 1000 zł. Ponadto na mocy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia inspektorom pracy przysługują uprawnienia oskarżycieli publicznych, mogą oni wnieść do sądu grodzkiego wniosek o ukaranie pracodawcy, który nie prowadzi ewidencji czasu pracy. Grzywna orzeczona przez sąd nie może przekroczyć 5000 zł.

Ewidencja czasu pracy jest jednym z rodzajów dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, do prowadzenia której obowiązany jest pracodawca. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy wynika z przepisu art. 149 k.p. Prowadzenie ewidencji czasu pracy ma na celu prawidłowe ustalenie należnego pracownikowi wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z wykonywaną przez pracownika pracą. Wymóg prowadzenia ewidencji czasu pracy jest wyłączony w stosunku do tej kategorii pracowników, w odniesieniu do której niemożliwe lub utrudnione jest dokładne ustalenie ich godzin pracy, dotyczy on również pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy; w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji czasu pracy także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.