12 kwietnia 2024

Anna Domin

Do wypowiedzenia umowy spółki trzeba pisemnego oświadczenia

W spółce komandytowej musi być co najmniej dwóch wspólników: komplementariusz i komandytariusz. Tylko ten pierwszy odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Jak więc w takiej sytuacji komplementariusz może wystąpić ze spółki? Przepisy k.s.h. dotyczące bezpośrednio funkcjonowania spółki komandytowej nie określają zasad wystąpienia z niej wspólnika. Dlatego w tym przypadku stosowane są odpowiednie przepisy o […]

W spółce komandytowej musi być co najmniej dwóch wspólników: komplementariusz i komandytariusz. Tylko ten pierwszy odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Jak więc w takiej sytuacji komplementariusz może wystąpić ze spółki?

Przepisy k.s.h. dotyczące bezpośrednio funkcjonowania spółki komandytowej nie określają zasad wystąpienia z niej wspólnika. Dlatego w tym przypadku stosowane są odpowiednie przepisy o spółce jawnej. Umowę spółki komandytowej zawartą na czas nieokreślony może wypowiedzieć każdy ze wspólników. Wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Co ważne, spółkę zawartą na czas życia wspólnika również uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. W większości przypadków rok obrotowy pokrywa się w spółce z kalendarzowym. Stąd wypowiedzenie złożone do końca czerwca wywiera skutek z końcem roku, zaś wypowiedzenie złożone w kolejnych miesiącach skutkuje dopiero na koniec następnego roku. Jest to bezwzględnie obowiązująca zasada, dlatego nie ma możliwości skrócenia wymienionych terminów przez umieszczenie odpowiednich zapisów w umowie spółki. Wypowiedzenia trzeba dokonać w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć wszystkim pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Mimo że zawarcie umowy spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego, to do jej wypowiedzenia wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej. W wyroku z 29 kwietnia 2009 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku zobowiązań o trwałym charakterze – a do takich zalicza się umowa spółki jawnej (komandytowej) – każda ze stron powinna mieć od razu pewność co do swojej sytuacji prawnej, dlatego niedopuszczalne jest warunkowe wypowiedzenie takiej umowy (sygn. akt II CSK 614/08).

Wypowiedzenie umowy uznaje się za dokonane w dacie, w której otrzymała je ostatnia z osób uprawnionych do reprezentowania spółki. Dlatego wspólnik występujący ze spółki powinien zadbać o dowód złożenia wypowiedzenia.