Czy za pełnomocnika mała firma powinna opłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS

AKADEMIA PRACY CZ. 1011 Niektóre […]

  1. Strona główna
  2. 2010
  3. Czy za pełnomocnika mała firma powinna opłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data 19 lipca 2010   Autor: Wojciech Ostrowski

AKADEMIA PRACY CZ. 1011 Niektóre osoby, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, udzielają pełnomocnictwa ogólnego np. żonie. Powstaje pytanie, czy muszą wtedy płacić za nich podatki i odprowadzać składki na ubezpieczenie.

Zależy to od tego, jakie czynności wykonuje osoba upoważniona – w tym przypadku żona – w prowadzonej przez męża firmie. Należy bowiem pamiętać, że pełnomocnik zastępuje reprezentowanego jedynie w czynnościach prawnych, to znaczy składa za niego oświadczenia woli zmierzające do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego (np. zawiera umowy z kontrahentami). Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może stwierdzić, że obsługa prowadzonej działalności, w tym wystawianie faktur i zarządzanie finansami wykracza poza zakres pełnomocnictwa. Jeśli żona wykonuje na rzecz męża pracę określonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie, to bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy czy istnienie pełnomocnictwa, wiąże ich stosunek pracy. Pracodawca powinien wtedy wypłacać pracownikowi / pełnomocnikowi wynagrodzenie, płacić podatki i składki. Jeżeli w trakcie przeprowadzanej kontroli inspektor PIP stwierdzi, że pełnomocnik wykonuje na bieżąco czynności faktyczne na rzecz reprezentowanego, czyli takie, które wywołują skutki pozaprawne oraz przebywa w biurze przez określony z góry czas,może stwierdzić, że doszło do naruszenia przepisów przez ukrycie stosunku pracy. Zgodnie z art. 281 par. 1 k.p. zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, podlega karze grzywny. Ponadto w toku kontroli inspektor PIP zawiadamia również właściwe organy (ZUS i urząd kontroli skarbowej) o odkrytym naruszeniu. Trzeba też pamiętać, że na gruncie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych małżonek pozostający z prowadzącym działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujący przy jej wykonywaniu podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne. Naruszenie tych przepisów grozi grzywną. Sankcje za niepłacenie podatku od pensji pracownika może nałożyć również urząd kontroli skarbowej.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.

Menu