Źródło: Gazeta Prawna Data: 3 listopada 2008 r. Autor: Urszula Młynarczyk Pracodawca nie musi uzasadniać wypowiedzenia umowy na czas określony. Czy sąd pracy, do którego odwoła się pracownik, sprawdzi tylko, czy nie zostały naruszone przepisy dotyczące wypowiadania tych umów czy też może chcieć ustalić przyczynę wypowiedzenia i sprawdzić, czy wtym przypadku pracodawca nie nadużył swojego prawa podmiotowego i zasad współżycia społeczno-gospodarczego. Jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia pracodawca zobligowany jest do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Kodeks pracy nie nakłada na pracodawcę takiego obowiązku, w sytuacji gdy zamierza on wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas określony. Dlatego w razie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony sąd co do zasady nie bada przyczyny, która w mniemaniu pracodawcy była przesłanką do jej wypowiedzenia. Jednak, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2005 r. (I PK 103/05), nie oznacza to, że sąd pracy jest całkowicie pozbawiony samej możliwości dokonania oceny przyczyn wypowiedzenia przez pracodawcę umowy terminowej, a pracownik pozbawiony w tym zakresie ochrony. W każdym przypadku istnieje możliwość oceny stwierdzającej, czy wykonanie przez pracodawcę prawa podmiotowego (wypowiedzenia umowy) stanowiło jego nadużycie ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Kluczowy jest tutaj art. 8 k.p., który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Możliwość zastosowania w danej sprawie art. 8 k.p. będzie ściśle uzależniona od całokształtu występujących w niej okoliczności, które są za każdym razem indywidualnie oceniane przez sąd. Trzeba zauważyć, że również SN w wyroku z 19 lipca 1984 r. (I PRN 98/84) przyjął, iż przepis art. 8 k.p. może znaleźć zastosowanie przy naruszającym zasady współżycia społecznego wypowiedzeniu terminowych umów o pracę, do których nie ma zastosowania art. 45 k.p. Mając na uwadze powyższe okoliczności, należy stwierdzić, iż w każdej sprawie sąd jest uprawniony – poza oceną prawidłowości dokonanego wypowiedzenia umowy na czas określony – sprawdzić również, czy w danym przypadku pracodawca wypowiadając pracownikowi umowę terminową nie dopuścił się naruszenia zasad współżycia społecznego. URSZULA MŁYNARCZYK radca prawny Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.