Czy pracownikowi może udzielić urlopu wypoczynkowego w tracie zwolnienia lekarskiego

Przysługujący każdemu pracownikowi płatny urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem mającym na celu wypoczynek i regenerację sił pracownika. Należy pamiętać, że urlop […]

  1. Strona główna
  2. 2011
  3. Czy pracownikowi może udzielić urlopu wypoczynkowego w tracie zwolnienia lekarskiego

Przysługujący każdemu pracownikowi płatny urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem mającym na celu wypoczynek i regenerację sił pracownika. Należy pamiętać, że urlop nie ma nic wspólnego z niezdolnością pracownika do świadczenia pracy, lecz polega na zwolnieniu go z obowiązku świadczenia pracy w celu wypoczynku, przy jednoczesnym zapewnieniu mu za ten czas wynagrodzenia urlopowego (wyrok SN z 10 kwietnia 1997 r., I PKN 112/97). Urlop wypoczynkowy i niezdolność do pracy są to dwie samodzielne, niezależne od siebie przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy, których konsekwencje prawne są odmienne. Jeśli chodzi o skutki powstania niezdolności do pracy w okresie korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego, to przepisy prawa pracy regulują taką sytuację wprost. Zgodnie bowiem z art. 166 KP, cześć urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego z powodu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub odosobnieniem w związku z choroba zakaźną pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi w terminie późniejszym. Brak jest natomiast przepisu, który regulowałby wprost sytuację odwrotną, tzn. taką w której pracownikowi udzielany jest urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Z brzmienia art. 165 KP można wnioskować, że niezdolność do pracy z powodu choroby stanowi przeszkodę w rozpoczęciu urlopu. Tak tylko logicznie można bowiem wytłumaczyć zobowiązanie pracodawcy wynikające z art. 166 KP o przesunięciu niewykorzystanego urlopu na termin późniejszy. Należy zatem stwierdzić, że całokształt regulacji prawnych dotyczących urlopów wypoczynkowych uzasadnia twierdzenie, że udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, nawet na jego wniosek, jest niedopuszczalne. Stanowisko takie podziela również SN, który w wyroku z dnia 10 listopada 1999 r. (I PKN 350/99) stwierdził, że pracodawca nie może skutecznie udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi niezdolnemu do pracy nawet wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę, a więc udzielenie urlopu wypoczynkowego nie przerywa niezdolności pracownika do pracy, Podobne stanowisko zawarte zostało w wyroku z dnia 28 października 2009 r. (II PK 123/09): udzielenie urlopu wypoczynkowego, także na żądanie (art. 167 [2] KP), pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby jest niezgodne z prawem.

Menu