Źródło: Gazeta Prawna Dostawca: Grupa Wydawnicza INFOR Data: 8 marca 2007

Czy możliwy jest przestój w zadaniowym systemie czasu pracy

Kto odpowiada za skutki niewykonania pracy w czasie przerw w pracy? Czy możliwy jest przestój w pracy pracownika świadczącego pracę w zadaniowym systemie pracy, np. gdy wystąpiła długotrwała awaria w dostawie prądu?

Urszula Młynarczyk radca prawny Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy

Kodeks pracy przewiduje, że w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy pracownik może być objęty systemem zadaniowego czasu pracy. Zadaniowy czas pracy może być wprowadzony dla danej pracy, w przypadku gdy utrudnione jest precyzyjne określenie momentu jej rozpoczęcia i zakończenia lub niemożliwa jest kontrola czasu poświęcanego na jej wykonywanie. Świadczenie przez pracownika pracy w zadaniowym systemie polega na tym, że wymiar czasu pracy pracownika określony jest wymiarem powierzonych pracownikowi zadań. W zadaniowym systemie czasu pracy pracownik obowiązany jest do wykonania zleconej mu przez pracodawcę pracy, ale nie musi robić tego w godzinach wskazanych przez pracodawcę.

W przypadku zadaniowego systemu czasu pracy ustalenie czasu niezbędnego do wykonania przez pracownika zleconego mu zadania należy do kompetencji pracodawcy, jednakże powinno to nastąpić po porozumieniu się z pracownikiem przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy wynikającego z ogólnych norm przewidzianych w art. 129 kodeksu pracy. W mojej ocenie niezależnie od tego, jaki system czasu pracy obowiązuje danego pracownika, do każdego pracownika mają zastosowanie ogólne zasady określające, w jakich przypadkach pracownik nie musi świadczyć pracy. W zadaniowym systemie czasu pracy, w sytuacji gdy wykonywanie przez pracownika pracy nie jest możliwe z przyczyn dotyczących pracodawcy lub z powodu innego nieprzewidzianego zdarzenia, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy bez żadnych negatywnych konsekwencji w zakresie naruszenia swoich obowiązków lub zachowania prawa do wynagrodzenia. W razie zaistnienia takich zdarzeń pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika wykonania powierzonej mu pracy. Takie postępowanie pracodawcy kwalifikowane powinno być jako naruszenie art. 8 kodeksu pracy.

Odpowiedzialność wobec osób trzecich za niewykonanie przez pracownika powierzonej mu pracy ponosi pracodawca. Wynika to z ogólnej zasady, że pracownicy nie ponoszą ryzyka związanego z działalnością pracodawcy. Gdy pracownik świadczący pracę w zadaniowym systemie czasu pracy nie wykona powierzonego mu zadania, odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu niewykonania pracy obciąża pracodawcę, a nie pracownika. Osobie trzeciej nie przysługuje bezpośrednio do pracownika roszczenie o naprawienie szkody. Pracodawca może jedynie dochodzić od pracownika naprawienia szkody, jaką poniósł w związku z niewykonaniem przez pracownika powierzonego mu zadania, jeżeli nastąpiło ono z winy pracownika i było normalnym następstwem działania bądź zaniechania pracownika.

WNIOSEK

Należy uznać, że możliwy jest przestój w pracy w przypadku pracownika świadczącego pracę w zadaniowym systemie czasu pracy. Trudno jest wymagać od pracownika, aby świadczył pracę, w sytuacji gdy jest to niemożliwe, np. z powodu awarii narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy.

Opr. IRB