Czy do umowy spółki z o.o. wspólnicy mogą wprowadzić dodatkowe postanowienia

Jakie dodatkowe postanowienia można zastosować w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Poza ogólnymi zasadami zawartymi w art. 157 k.s.h., wspólnicy […]

  1. Strona główna
  2. 2011
  3. Czy do umowy spółki z o.o. wspólnicy mogą wprowadzić dodatkowe postanowienia

Jakie dodatkowe postanowienia można zastosować w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Poza ogólnymi zasadami zawartymi w art. 157 k.s.h., wspólnicy mogą wprowadzić do umowy spółki rozwiązania odpowiadające ich szczególnym potrzebom wynikającym z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Niektóre z możliwych rozwiązań, np. te dotyczące nadzoru oraz wzajemnych relacji pomiędzy organami spółki, zostały wprost przewidziane przez ustawodawcę. I tak np. jeżeli umowa spółki z o.o. nie stanowi inaczej, w spółce działa jedynie zgromadzenie wspólników i zarząd. W przypadku jednak, gdy wspólnicy uznają, że działalność spółki wymaga dodatkowego nadzoru, umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te ograny (art. 213 par. 1k.s.h.). Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obowiązkowe w przypadku spółek, których kapitał zakładowy przewyższa 500 tys. zł, a wspólników jest więcej niż 25 (art. 213 par. 2 k.s.h.). Gdy któryś z tych organów został ustanowiony, umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć indywidualną kontrolę wspólników (art. 213 par. 3 k.s.h.). Dodatkowe postanowienia umowy mogą w znaczącym stopniu zmienić wzajemne relacje rady nadzorczej i zarządu, poprzez rozszerzenie uprawnień tej pierwszej, a w szczególności stanowić, że zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności, oraz przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszenia w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu (art. 220 k.s.h.). Jeśli natomiast w spółce nie ma rady nadzorczej, umowa spółki może poszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej (art. 221 par. 1 k.s.h.). Jeśli w zarządzie spółki jest więcej niż jedna osoba, dodatkowe postanowienia mogą określić zasady jej reprezentowania. Jeśli w umowie zabraknie postanowień regulujących tę kwestię, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem (art. 205 par. 2 k.s.h.).

Menu