Wygrany Prawomocny wyrok z Raiffeisen Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny  po rozpoznaniu  sprawy z powództwa
przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z  dnia 30 marca 2021 r., sygn. akt XXV C 2709/18  uznał umowę za nieważną.
Zmienił wyrok w następujących punktach:

I. zmienia zaskarżony wyrok w punktach drugim i trzecim w ten sposób, że oddala powództwo o zapłatę odsetek liczonych od 21 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty i zastrzega, że pozwanemu służy prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczeń zasądzonych w tych punktach do czasu zaoferowania przez powodów zwrotu kapitału z umowy kredytu, zawartej przez powodów z EFG Eurobank Ergasias SA 14 marca 2008 r., w kwocie 280.000 zł lub zabezpieczenia roszczenia o zwrot tej kwoty;
II. oddala apelację w pozostałej części;
III. zasądza od pozwanego na rzecz powodów 8100 zł (osiem tysięcy sto złotych) tytułem kosztów instancji odwoławczej.

wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko Bank Millennium S.A.
Następny wpis
Wygrana przeciwko PKO Bank Polski
Menu