Wybierz język

Czy spółka z o.o. nie prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek składania sprawozdania finansowego?

Czy spółka z o.o. nie prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek składania sprawozdania finansowego?

Często zadawane jest pytanie Czy zarejestrowana spółka z o.o., która nie prowadzi działalności ma obowiązek składa sprawozdania finansowe? Przedsiębiorcy związują spółkę a następnie zmieniają się im plany i nie rozpoczynają działalności gospodarczej. Bardzo są zaskoczeni kiedy sąd nakłada karę grzywny.

Wodowałoby się, skoro spółka z o.o. nie prowadzi działalność gospodarczą, to nie musi składać sprawozdań finansowych do KRS.

Jednak przepisy (art. 69 ustawy o rachunkowości) nakładają obowiązek na kierownika jednostki składanie we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdania finansowe, opinie rewidenta, jeżeli podlega ono badaniu, z zastrzeżeniem ust.1a, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia stary, a w przypadku jednostek, o których mowa w art.49 ust 1 – także sprawozdanie z dzielności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania.

Przepisy ustawy o rachunkowości nie wyłączają stosowania powyższego przepisu wobec spółek z o.o., które nie podjęły dzielności. Spółki, które nie podjęły działalności gospodarczej mają obowiązek złożenia do KRS sprawozdanie finansowe.

Obecnie w rejestrze ujawniane są informacje o dniu kończącym rok obrotowy. Sąd rejestrowy prowadzi kontrolę terminowości składania sprawozdań i innych dokumentów , o których mowa w art.40 pkt 2-5 i pkt 7 ustawy o KRS. Dzięki systemowi informatycznemu KRS może na bieżąco wyłapywać , podmioty które terminowo nie składają sprawozdań finansowych i wymaganych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, że sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty nie zostały złożone, sąd wzywa obowiązanych od ich złożenia, wyznaczając dodatkowy termin 7 dni, pod rygorem nałożenia grzywny.

Wezwany do złożenia dokumentów powinien niezwłocznie spełnić obowiązek rejestrowy.

Nie złożenie sprawozdania lub wnioskowanych dokumentów będzie skutkowało nałożeniem grzywny na osoby obowiązane takie dokumenty złożyć. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywny. Na początek nałożona grzywna nie może przekroczyć 10.000,- zł. Ogółem w tej samej sprawie grzywna nie może przekroczyć milion zł. W przypadku wykonania obowiązku rejestrowego lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

Dlatego warto składać sprawozdania finansowe w terminie.

Natomiast jeśli faktycznie spółka nie będzie nadal prowadziła działalności gospodarczej należy podjąć decyzję o jej likwidacje i zlikwidować ją zgodnie z kodeksem spółek handlowych.

Stanisław Rachelski

Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy

Źródło: Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Szukaj na blogu

© 2017 RACHELSKI & WSPÓLNICY Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa | Polityka prywatności
Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA