Nakaz zapłaty przeciwko Bankowi – co oznacza dla Frankowicza taka decyzja Sądu?

Aby odpowiedzieć na to pytanie najpierw należy wskazać jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby sąd mógł wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wprost mówi o tym przepis art. 4801 § 1 k.p.c., który stanowi, że ,,Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a w innych przypadkach – jeżeli przepis szczególny tak stanowi.’’

Nie jest jednak możliwe wydanie takiego nakazu wówczas, gdy dochodzone roszczenie jest oczywiście bezzasadne, twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość, bądź zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego. Zatem w przypadku spraw tzw. ,,frankowych’’ co do zasady istnieje możliwość wydania przez sąd nakazu zapłaty, gdyż w pozwie przeciwko bankowi, kredytobiorca dochodzi m.in. roszczenia pieniężnego. 

Postępowanie upominawcze jest postępowaniem zdecydowanie szybszym, niż postępowanie prowadzone w trybie zwyczajnym. Sąd nie wyznacza rozprawy, nie przeprowadza również całego postępowania dowodowego np. dowodu z zeznań świadków, czy dowodu z opinii biegłego. Jeśli sąd dojdzie do przekonania, że roszczenie powoda jest zasadne i nie ma wątpliwości co do wskazanych przez powoda w pozwie faktów, to może taki nakaz przeciwko pozwanemu wydać. Obecnie standardem jest, iż okres oczekiwania na wyrok w pierwszej instancji w sprawach frankowych prowadzonych w postępowaniu zwyczajnym to dwa, trzy lata. W tym czasie Sąd wyznacza rozprawę, przesłuchuje świadków, dopuszcza dowód z opinii biegłego i dopiero po przeprowadzeniu szeregu tych czynności wydaje wyrok w sprawie.

Dlatego wydanie nakazu zapłaty jest podwójną korzyścią dla ,,frankowicza’’, po pierwsze dlatego, że sąd w ten sposób uznaje, iż roszczenie kredytobiorcy przeciwko bankowi jest zasadne, po drugie dlatego, że znacznie skraca czas oczekiwania na zakończenie sprawy.

Nakazem zapłaty sąd nakazuje pozwanemu-bankowi, aby w terminie dwóch tygodni (od dnia jego doręczenia) zaspokoił roszczenie powoda-kredytobiorcy w całości lub w tym samym terminie wniósł do sądu sprzeciw. Pozwany bank otrzymuje nakaz zapłaty wraz z pozwem oraz pouczeniem dotyczącym sposobu wniesienia wspomnianego sprzeciwu i skutkach niezaskarżenia nakazu. Jeżeli pozwany nie złoży sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wówczas nakaz zapłaty staje się prawomocny i ma skutek prawomocnego wyroku.

Obecnie jeszcze rzadko zdarza się, aby pozwany bank sprzeciwu w przepisanym terminie nie złożył. Złożenie przez pozwanego sprzeciwu ma ten skutek, że wydany nakaz zapłaty traci moc, a sprawa rozpatrywana jest w trybie zwyczajnym.

Podkreślić należy, iż po wniesieniu sprzeciwu sprawę dalej prowadzi sąd w składzie, w jakim wydał nakaz zapłaty. Zatem z dużym prawdopodobieństwem wyrok jaki zapadnie w sprawie będzie odpowiadał treści wydanemu uprzednio nakazowi zapłaty, chyba że pozwany w trakcie postępowania dowodowego przedstawi dowody, które w sposób niewątpliwy obalą twierdzenia pozwu i zasadność dochodzonego przez powoda roszczenia.

Podsumowując stwierdzić należy, iż wydanie nakazu zapłaty w sprawach frankowych świadczy o prokonsumenckim podejściu sądu do kredytobiorców i pozwala na szybsze zakończenie postępowania. Należy mieć nadzieję, że z biegiem czasu sądy jeszcze bardziej chętnie będą się skłaniały do rozpoznawania spraw ,,frankowych’’ w ten właśnie sposób.  

Autor tekstu: Ewa Sadok, Radca Prawny w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Jeżeli ten tekst spełnił Twoje oczekiwania i chciałbyś dołączyć do grona naszych subskrybentów – zapraszamy na nasze social media.

 

Poprzedni wpis
Uchwała sądu Najwyższego z dniu 11 maja 2021 r. Jej znaczenie i rola w procesach frankowych.
Następny wpis
Wygrana przeciwko GETIN NOBLE BANK S.A.!
Menu