Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że nie istnieje pomiędzy stronami postępowania stosunek prawny, wynikający z umowy kredytu mieszkaniowego zawartej pomiędzy stronami postępowania. Zatem tym samym uznał, że umowa jest nieważna.
Zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę 100 501,92 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 13 kwietnia 2023 roku do dnia zapłaty.

wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Getin Noble
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Menu