Wygrana z Bankiem Millennium

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z nieważnej umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008r. między naszym klientem a Bankiem Millennium S.A..
Zasądził od Banku Millennium S.A. w Warszawie na rzecz klienta kwotę 129.077,49 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:
-od kwoty 117.904,01 (sto siedemnaście tysięcy dziewięćset cztery i 1/100) zł od dnia 11 lipca 2019r. do dnia zapłaty,
-od kwoty 11.173,48 (jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy i 48/100) zł od dnia 28 stycznia 2022r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
wyrok frankowy

Poprzedni wpis
Wygrany wyrok z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Wygrana z mBank S.A.
Menu