Wygrana z Bankiem PKO BP.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S. A.
ustalił nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy pomiędzy naszymi klientami a Nordea Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdyni (obecnie: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie), tym samym uznał umowę za nieważną.
Zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S. A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych klientów kwotę 635.282,01 zł  oraz kwotę 111.964,12 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2020 roku do dnia zapłaty.
wyrok

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Getin Noble Bank
Następny wpis
Wygrana z Bankiem mBank S.A
Menu