Wygrana z Bankiem mBank

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko mBank Spółka Akcyjna w Warszawie
o ustalenie i zapłatę, ustalił, że  nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny wobec tego umowa jest nieważna.
Zasądził od mBank  na rzecz naszych klientów kwotę 114.290,61 ( sto czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt jeden groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 26 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty;
3. zasądza od mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych i kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO Bank Polski
Następny wpis
Wygrana z Santander Bank Polska
Menu